UOL Esporte - Pan 2007
Brasil leva ouro
Sexta - 27/07/2007